9.1 Utmärkelser

Bilder i tabell kommer från Materielkatalog MS 571 (FM, Combat Camera och Studio Ljusspel) och illustrationer (FSV/GP respektive Sörman Information AB).

9.1.1 Allmänt om bärandetillstånd

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			 

Bild 9.1:1 

Med utmärkelsetecken avses: Ordenstecken, medaljer och vissa märken.

För angivelser av höger och vänster i detta kapitel tillämpas heraldisk sed, d.v.s. anges utifrån bärarens synvinkel.

Detta reglemente förändrar delvis tidigare gällande anvisningar för i vilken ordning utmärkelser ska bäras.

Tänk på

Tidigare gällande ordning för bärande enligt FFS 1996:14 ändras till ordning enligt denna instruktion vid nymontering.

Allmänt:

Organisationsenhet får bekosta montering av utmärkelsetecken i originalstorlek för försvarsmaktens personal som:

Kommentar

Den enskilde bekostar den montering som behövs för att erhållna utmärkelsetecken ska kunna bäras i sammanhållna rader för miniatyrer i alla kategorier och för alla utmärkelsetecken i kategori K och L.

Bärande av utmärkelsetecken på försvarsmaktens uniformer syftar till att visa Sveriges eller annan nations, myndighets, organisations eller därtill jämförlig motsvarighets erkänsla till enskild för tapperhet, bragd, förtjänst eller erkänsla för skada eller dödsfall till följd av strid. Utmärkelsetecken kan också vara ett minnestecken för viss organisation eller verksamhet. På uniform bärs endast utmärkelser som Försvarsmakten medgivit bärandetillstånd för.

Tänk på

Att endast bära godkända utmärkelsetecken är en protokollär fråga, ofta med mellanstatliga överenskommelser som grund och tillhör god sed.

9.1.2 Svenska utmärkelser

Statschefens, regeringens och myndigheters utmärkelsetecken (kategori A till I) ska bäras och innehavet registreras i försvarsmaktens redovisningssystem. Utmärkelsetecken i kategori J, K och L får bäras. På officiellt CV förtecknas erhållna utmärkelsetecken i kategori A till L.

Om bärandetillstånd önskas för svenska utmärkelsetecken som inte finns upptagna i denna instruktion med bilaga, ska utmärkelsetecknets instiftare inkomma med en ansökan till HKV som beslutar om eventuellt generellt bärandetillstånd.

Handläggning vid HKV av enskilda beslut avseende personliga bärandetillstånd för svenska utmärkelser som inte upptas i denna instruktion har upphört. Beslut om bärandetillstånd för svenska utmärkelser tas när organisationen i fråga hemställer om bärandetillstånd.

Sammanfattande underlag avseende beslut om generella bärandetillstånd för utmärkelsetecken meddelas årligen av HKV och införs i bilaga till denna instruktion.

Varje organisationsenhet får instifta en förtjänstmedalj i valörerna guld och silver. Organisationsenhet får instifta en minnesmedalj i brons i det fall organisationsenheten avvecklas. Krigs- och hemvärnsförband får inte instifta förtjänst eller minnesmedaljer.

Före instiftande av medalj inom Försvarsmakten hemställer organisationsenheten vid HKV om bärandetillstånd på försvarsmaktens uniformer.

Om tillstånd givits till organisationsenhet att nyttja även bronsmedalj, ska sådan medalj utdelas synnerligen restriktivt och helst läggas vilande eftersom bronsvalören numera reserverats för minnes- och kampanjmedaljer.

Tänk på

Organisationsenhets medaljstatuter får inte överlappa statuter för statschefens, regeringens eller Försvarsmaktens utmärkelser utan ska omfatta förtjänster på det lokala planet för organisationsenheten eller dess krigsförband. De får inte tilldelas som tecken för fullgjord tjänstgöringstid (motsv.).

Frivillig försvarsorganisation får, utöver eventuell halvofficiell medalj (i kategori K) efter hemställan vid Högkvarteret, bärandetillstånd för maximalt en förtjänstmedalj på förbundsnivå (kategori L). Frivillig försvarsorganisations distriktsorganisation (länsförbund) kan få bärandetillstånd för en förtjänstmedalj (kategori L). Lokalförening ansluten till frivillig försvarsorganisations distriktsorganisation får inte bärandetillstånd för förtjänstmedaljer eller andra lokala utmärkelser.

Bärandetillstånd för minnesmedaljer i kategori L medges i regel endast vid avveckling av organisationsenhet och vid frivillig försvarsorganisations upplösning.

9.1.3 Utländska och internationella utmärkelser

Innehavare av utländska och internationella utmärkelsetecken ska lämna en skriftlig ansökan om bärandetillstånd till Högkvarteret som meddelar om eventuellt bärandetillstånd. Gäller ansökan tillstånd att bära utländsk orden ska ansökan innehålla en bilaga med Kungl. Maj:ts Ordens yttrande över ordenstecknets status och lämplighet att bära på Försvarsmaktens uniformer.

Utländska och internationella utmärkelsetecken som motsvarar kategori L medges inte bärandetillstånd.

9.1.4 Generella anvisningar för bärande

Utmärkelsetecknen anges i regel inom sin respektive kategori och grupp efter den tidpunkt de instiftades, vilket även är den ordning i vilken de ska bäras. Inom samma kategori ska utmärkelsetecken i guld dock bäras till höger om utmärkelsetecken i silver och silver till höger om brons. Järn kan vara högsta valör inom vissa utmärkelsetecken.

I det fall utmärkelsetecken i olika valörer inom samma utmärkelse mottagits, bärs endast den högsta innehavda valören.

Medalj med svärd bärs före medalj utan svärd oavsett valör och får dubblera medalj utan svärd oavsett valör.

Den som tilldelats en medalj i kategori K ska vanligen inte bära medalj från kategori L från samma organisation (även om det är olika medaljband).

Exempel när medalj i kategori K ersätter medalj från kategori L:

Ordnar och medaljer anpassas för bärande på uniform. Bärs fler än ett utmärkelsetecken/medaljer ska dessa vara monterade till sammanhängande enheter antingen i fritt hängande montage (numera vanligast) eller i montage av traditionellt snitt (slitstarkare för den som tjänstgör ofta i statsceremoniel och i beriden tjänst). Dammontage (rosetter) i original ersätts med raka band för bärande på försvarsmaktens uniformer.

9.1.5 Kungl. Maj:ts Orden (KMO)

Kungl. Maj:ts Orden har utarbetat generella regler för bärande av utmärkelsetecken i skriften ”Att bära ordnar och utmärkelsetecken” (KMO 2010) vilken i korthet återges nedan.

 1. Svenska ordensdekorationer, minnestecken och medaljer bärs främst.

 2. Utländska ordensdekorationer, minnestecken och medaljer bärs i regel efter svenska, dock med följande undantag, nämligen att på utländsk beskickning eller vid tillställning i annat land, när ordnar anbefalls, vederbörande lands storkors och kommendörskors bärs före svenska, såvida inte Konungen och/eller Drottningen är närvarande.

 3. Vid statsbesök eller annat tillfälle då utländsk statschef är närvarande ska vederbörande lands storkors och kommendörskors (med kraschaner) alltid bärs före svenska eller andra staters ordnar.

 4. Ordnar och utmärkelsetecken bärs alltid enligt svenska regler (halskorsens och riddartecknens band, längd och montering).

  1. Tilldelas en högre grad av en orden, bärs inte den lägre mera. Undantag utgör endast om den lägre graden har förlänats med svärd.

  2. Ordenstecken som bärs i original får inte bäras samtidigt i miniatyrspänne.

 5. För några ordnar gäller att kraschanen bärs på höger sida (t.ex. storofficer av franska Hederslegionen och Nationella Förtjänstorden). Vissa storkors bärs också från vänster axel till höger höft (danska Elefantorden och isländska Falkorden).

9.1.6 Olika kategoriers bärandeordning

Av Försvarsmakten godkända utmärkelsetecken bärs i följande ordning:

 1. Officiella svenska utmärkelsetecken (Kategori A-I).

 2. Halvofficiella svenska utmärkelsetecken (Kategori J-K).

 3. Andra svenska utmärkelsetecken (Kategori L).

 4. Nordiska officiella utmärkelsetecken.

 5. Utomnordiska officiella utmärkelsetecken i landsordning räknat efter landets namn på franska.

 6. Internationella officiella utmärkelsetecken.

9.1.7 Storlekar och förkortningar

Medaljers storlekar anges enligt en sexgradig skala.

Tabell 9.1:1 Medaljstorlekar

18:e storleken har en diameter av 56 mm (Bärs normalt i kedja eller band om halsen)

15:e storleken har en diameter av 51 mm (Bärs normalt i kedja eller band om halsen)

12:e storleken har en diameter av 43 mm (Bärs i vissa fall i band om halsen)

8:e storleken har en diameter av 33 mm

6:e storleken har en diameter av 27 mm

5:e storleken har en diameter av 24 mm

Utmärkelseteckens värdigheter förkortas enligt gängse praxis inom området. Förkortningar fastställs för varje enskild utmärkelse.

Tabell 9.1:2 Förkortningar

Klartext

Förkortning

Kommendör

K (alltid i början av förkortningen)

Riddare

R (alltid i början av förkortningen)

Ledamot

L (alltid i början av förkortningen)

Orden

O

Konungens

Kon:s

med stora korset

mstk

Jubileumsminnestecken

Jmt:

Minnestecken

Mt

förtjänsttecken

ft

mod och rådighet

mor

tapperhet i fält (till sjöss)

tf (ts)

sårad i strid

sis

serafimerblått band

serafb

med svärd

msv

med kedja

mkedja

med brillianter

mbrilj

med stjärna

mstjärn

med krona

mkrona

med vinge

mv

med krans

mkrans

med spänne

msp

med bandspänne

mbdsp

Medalj

M

Järnmedalj

JrM

Guldmedalj

GM

Bronsmedalj

BM

Silvermedalj

SM

Minnesmedalj

MM

kors

K (anges alltid i slutet av förkortningen)

minne

m

belöning

b

band

bd

tecken/tecknet

t

av första (andra, tredje) klassen

1 (2, 3) kl

och

o

9.1.7.1 Om ordnar

En orden förlänas av stat eller kyrkligt överhuvud med legitimt statsöverhuvuds godkännande. På uniform får endast officiella ordnar bäras. Ordensvärdigheter förlänade av den svenska grenen av Johanniterorden får bäras jämlikt generalorder nr:1162/1934.

Dynastiska familjeordnar (orden förlänad av suveräna eller f.d. suveräna furstehus erkända av Wienkongressen 1814 eller senare men som inte erkänns som officiella statsordnar) bärs inte på försvarsmaktens uniformer. Undantag kan medges för sådan orden, förlänad med anledning av krigsmannagärning.

Det är av protokollära skäl inte tillåtet att blanda officiella ordenstecken och icke officiella ordensliknande dekorationer på försvarsmaktens uniformer. Insignier och ordensliknande tecken från ordenssällskap och kamratföreningar får bäras till uniform i slutna sällskap inom respektive sällskaps verksamheter inom riket.

Ordenstecken i olika värdigheter består av:

 1. Ordenskedja liggande över axlarna, stort ordenstecken och stor kraschan (kommendör med stora korset).

 2. Stort ordenstecken i band över axeln och stor kraschan (kommendör med stora korset).

 3. Stort ordenstecken i band om halsen och liten kraschan (kommendör av 1.klassen).

 4. Liten kraschan (kommendör av 1.klassen).

 5. Stort ordenstecken i band om halsen (kommendör).

 6. Litet ordenstecken i band på bröstet (riddare, ledamot av 1.klassen samt riddare och ledamot).

 7. Miniatyr av orden i band på bröstet eller i knapphål (riddare, ledamot av 1.klassen, riddare och ledamot).

 8. Ordensband (släpspänne) bärs på bröstet till dagligdräkt och vardagsdräkt i stället för ordensinsignier i original.

9.1.7.2 Medalj, minnestecken, förtjänstmedalj, förtjänsttecken m.fl. tecken

Medalj (motsv.) utgörs av:

 1. Utmärkelsetecken i kedja eller band runt halsen (storlek 12 och över).

 2. Utmärkelsetecken i eller utan band på bröstet (storlek 5 till 12).

 3. Miniatyr av utmärkelsetecken i band på bröstet eller i knapphål (endast för bärande på mässjacka).

 4. Medaljband (släpspänne) bärs på bröstet till dagligdräkt och vardagsdräkt i stället för medalj i original.

9.1.8 Utmärkelsetecken till olika uniformsdräkter

Klädselbeteckning

Utmärkelsetecken och grunder för deras bärande

A 1,

Högtidsdräkt

– Ordenskedja

– Högre värdigheter bärs i kedja alternativt i ordens- eller medaljband runt halsen

– Stort ordenstecken i axelband

– Kraschan

– Riddartecken och medalj i original

B 1,

Stor mässdräkt

– Ordenskedja

– Högre värdigheter bärs i kedja alternativt ordens- eller medaljband runt halsen

– Stort ordenstecken i axelband

– Kraschan

– Riddartecken och medaljer i miniatyrutförande

– Utmärkelsetecken i originalstorlek får bäras. I närvaro av DD.MM. ska utmärkelsetecken i originalstorlek bäras (medaljer i original och miniatyrer får inte bäras blandat)

B 2,

Liten mässdräkt

– Kraschan

– Ordenstecken och medaljer i miniatyr

C 1,

Daglig dräkt

Daglig musikdräkt

– Släpspänne

 1. Utmärkelsetecken i original bärs undantagsvis och endast på order i samband med nationella högtider, exempelvis vid mottagningar på nationaldagen och i anslutning till medaljering

 2. Kraschan bärs då daglig dräkt nyttjas vid representation (C 1 buren som sällskapsdräkt (B 2) i stället för liten mässdräkt)

C 2, Vardagsdräkt

– Släpspänne

A 2,

Trupparaddräkt

Truppmusikdräkt

– Ordenstecken och medaljer

Fält- och sjöparaddräkt

Fält-, och sjömusikdräkt

– Ordenstecken och medaljer bärs på order

Arbetsdräkt, grön, blå, vit och kaki

– Släpspänne

9.1.9 Bärandebestämmelser

9.1.9.1 Ordenskedja med ordenstecken

En ordenskedja med ordenstecken ska placeras liggande över axlarna, ovanpå axelklaffarna, med ordenstecknet hängande i bröstets mittlinje.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Bärande av ordenskedja 

Bild 9.1:2 Bärande av ordenskedja

9.1.9.2 Storkorsband

Ett storkorsband bärs över föreskriven axel utanpå vapenrocken/innerkavajen och fästs i förekommande fall under axelklaffen och paradskärpet.

Till mässjacka bärs storkorsbandet under mässjackan men över västen.

Bandets längd anpassas så att knuten i axelbandet kommer strax under paradskärpet motsv. och till mässjacka strax under framstyckets undre kant.

Den som har flera storkorsvärdigheter bär bandet (och kraschanen) för den förnämsta. För de övriga bärs endast kraschanen.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Bärande på mässjacka 

Bild 9.1:3 Bärande på mässjacka

9.1.9.3 Kraschan

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Kraschan för Vasaorden  

Bild 9.1:4 Kraschan för Vasaorden

En kraschan ska placeras på vänstra bröstfickan nedanför ordenstecken och medaljer och nära bröstfickans eller den motsvarande platsens nedre del.

Om flera kraschaner bärs samtidigt gäller följande:

 1. Storkorskraschan ska bäras före (ovanför) kommendörskraschan.

 2. Bärs två kraschaner ska den förnämsta placeras ovanför den andra.

 3. Bärs tre kraschaner ska den förnämsta placeras överst och de två övriga på en undre rad.

 4. Högst fyra kraschaner får bäras på bröstets vänstra sida.

  1. kraschanerna placeras två och två med ordningsföljd uppifrån höger (från bäraren sett) eller en, två och en

 5. För vissa utländska ordnar ska kraschan bäras på höger sida.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Kraschan på vapenrock (motsv.) 

Bild 9.1:5 Kraschan på vapenrock (motsv.)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Kraschan på mässjacka 

Bild 9.1:6 Kraschan på mässjacka

9.1.9.4 Ordenstecken eller medalj som bärs i band om halsen

 1. På vapenrock placeras ordenstecknet eller medaljen så att det hänger ovanpå slipsen, med bandlänken omedelbart på slipsens knut och med bandet under skjortkragen. (Länken skall inte sitta under slipsknuten).

 2. På vapenrock med uppstående krage (paraduniformer för LG) bärs ett halskors med bandet innanför uniformskragen och korset hängande alldeles intill kragens underkant i bröstets mittlinje. Ytterligare halskors fästs i knapphålen, eller mellan knapparna, under varandra med den förnämsta orden högst.

 3. På mässjacka placeras ordenstecknet eller medaljen så att det hänger omedelbart under rosetten och med ordens- eller medaljbandet över rosettens band.

Högst tre utmärkelsetecken får bäras samtidigt om halsen:

Två ordenstecken eller medaljer bärs samtidigt om halsen bredvid varandra med det förnämsta till höger från bäraren sett och med dess band överst

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Bärande av flera halskors 

Bild 9.1:7 Bärande av flera halskors

Tänk på

Anbefalls bärande ”utan band” innebär det att endast ett storkors eller kommendörskors bärs om halsen samt att kraschaner bärs.

9.1.9.5 Utmärkelsetecken som bärs på bröstet i band

Ett utmärkelsetecken som bärs på bröstet i tecknets band, bärs på bröstets vänstra sida. Endast en rad medaljer får bäras och monteras på spänne eller nål. Bandet har normalt en längd av 4,5 cm (om medaljen har krona, i övrigt 5,6 – 6,0 cm) och bärs:

 1. På vapenrock med bandets övre raka del så högt över bröstfickans övre del och med bandets högra del i linje med ficklockets högra kant, att tecknets mitt i höjdled hänger mitt på fickan.

 2. På vapenrock utan bröstficka (vapenrock m/1886 motsv.) fästs bandets övre del i höjd mitt mellan 2:a och 3.e knappen uppifrån räknat.

 3. På innerkavaj m/48 fäst utmärkelsetecknet med bandets övre raka del 6-8 cm rakt nedanför spetsen på vänstra kavajslaget och intill detsamma.

 4. På mässjacka bärs utmärkelsetecken i original på motsvarande plats som på vapenrock.

  1. Om möjligt bärs miniatyr av utmärkelsetecknet i miniatyrband, som fästs i knapphålet eller på motsvarande plats på mässjackans vänstra slag.

  2. Miniatyr av utmärkelsetecken i band på bröstet blandas inte med dito i originalstorlek.

Högst fyra utmärkelsetecken i originalstorlek får bäras bredvid varandra utan överlappning mellan medaljbanden. Medaljer monteras till en sammanhängande enhet så att bandens överkant respektive tecknens underkant kommer i rak linje med varandra.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Bärande av medaljer i originalstorlek på vapenrock
(motsv.) 

Bild 9.1:8 Bärande av medaljer i originalstorlek på vapenrock (motsv.)

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Bärande av miniatyrer på mässjacka 

Bild 9.1:9 Bärande av miniatyrer på mässjacka

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Bärande av medaljer i originalstorlek på mässjacka 

Bild 9.1:10 Bärande av medaljer i originalstorlek på mässjacka

Tabell 9.1:3 Medaljers bärande

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			../../images/band_pa_broestet.jpg

Bild saknas

Utmärkelsetecken i band på bröstet

Utmärkelsetecken i miniatyr på mässjacka

9.1.9.6 Släpspännen

Släpspännen bärs på vänstra sidan av bröstet med släpspännets nedre kant omedelbart över bröstfickan (om endast en rad med släpspännen bärs monteras släpspännena 10 mm ovanför bröstfickans övre del). Bandet ska sättas på ett cirka 35 mm brett och 10–12 mm högt spänne eller sys fast på uniformsplagget med en bredd och höjd motsvarande spännets. På livplagg utan bröstficka bärs släpspännen med övre delen på motsvarande ställe som övre delen av medalj i band skulle ha fästs. (På vapenrock m/1886 i höjd mellan 2:a och 3:e knappen uppifrån räknat).

Högst fyra band får bäras i bredd. Ny rad bör påbörjas efter tre band i bredd. Att bära fler än fem rader med utmärkelser i originalstorlek är oftast olämpligt.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Släpspännens bärande på vapenrock (motsv.) 

Bild 9.1:11 Släpspännens bärande på vapenrock (motsv.)

Bärs mer än en rad (om fyra) utmärkelsetecken får band med minskad bredd (miniatyrband), användas.

Högst åtta miniatyrband bärs i bredd innan ny rad påbörjas. Som mest får 30 utmärkelser i miniatyrband bäras (5 rader).

9.1.9.7 Utmärkelsetecken utan band på bröstet

Utmärkelsetecken (tecken för vissa färdigheter, yrkesskicklighet mm.) som bärs utan band på bröstet, i original, får anbringas ovanför vänster bröstficka dock inte tillsammans med medaljer och ordnar i band eller släpspänne. Yrkesfärdighetstecken för fallskärmshoppning bärs centrerat ovanför eventuella utmärkelsetecken på vänster bröst.

Svenska utmärkelsetecken placeras med medalj före märke oavsett valör.

Tecken i guld bärs till höger om tecken i silver och tecken i silver till höger om tecken i brons respektive järn.

Utländska och internationella officiella utmärkelsetecken utan band placeras efter av HKV medgivet bärandetillstånd normalt enligt givarlandets anvisningar. Denna kategori ska inte sammanblandas med tjänstetecken avsedda att visa specialutbildning eller facktillhörighet.

9.1.10 Officiella svenska utmärkelsetecken

Ordenstecken och medaljer ska bäras i den ordning och kategori som anges här.

9.1.10.1 Kategori A. Kungl. Maj:ts orden (Kungl. Serafimerorden)

 1. Ordensvärdigheter inom Kungl. Maj:ts orden utom serafimermedaljen. (Fr.o.m. 1996 förlänas orden endast till medlemmar i det svenska kungahuset och till utländska medborgare.)

  1. R(L)SerafO

9.1.10.2 Kategori B. Svenska krigsdekorationer m.m.

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori A.

Krigsdekorationer fristående från Svärdsorden:

 1. Kungl. Svärdsordens krigskors, 1952

  1. SOKrgK 1kl, i guld

  2. SOKrgK 2kl, i silver

  3. SOKrgK 3kl, i brons

Medaljer utdelade för statens erkänsla för enskilds tapperhet, vilja och mod då riket är i krig:

 1. Medaljen för tapperhet i fält/till sjöss, 1789/1806/1809

  1. GMtf(ts)

  2. SMtf(ts)

 2. Örlogsflottans hederstecken, 1789/1974

Försvarsmaktens medalj för erkänsla av tapperhet, vilja, mod eller annat i strid eller stridsliknande situation såväl i krigs- som i fredstid:

 1. Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd, 2008

  1. FMGMmsv

  2. FMSMmsv

 2. Försvarsmaktens medalj för sårade i strid, 2011

  1. FMGMsis

   Medaljen utdelas endast postumt till stupade i strid.

  2. FMSMsis

  3. FMSMsismstjärn

   i) för upprepad tilldelning

9.1.10.3 Kategori C. Kungliga minnestecken

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori B.

Kungliga minnestecken innefattar av H.M. Konungen personligen förlänade jubileums- och minnestecken för särskilda händelser inom det kungliga huset. Nedan upptas minnestecken som förlänats sedan 1948.

 1. Gustaf V:s jubileumsminnestecken II, 1948

  1. GV:sJmtII

 2. Konung Gustav VI Adolfs minnesmedalj, 1967

  1. GVIA:sMM

 3. Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken, 1996

  1. CXVIG:sJmt

 4. H.M. Konungens minnesmedalj med anledning av H.K.H. Kronprinsessan Victorias och herr Daniel Westlings bröllop, 2010

  1. VD:sBMM

 5. Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II, 2013

  1. CXVIG:sJmtII

 6. Minnestecken till åminnelse av Konung Gustaf V, 1951

  1. GV:sMt

9.1.10.4 Kategori D. H.M. Konungens medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori C.

Kungliga medaljer innefattar de av H.M. Konungen personligen förlänade medaljerna:

 1. Serafimermedaljen (tilldelad efter 1975/1995)

  1. SerafM

 2. H.M. Konungens medalj

  1. Kon:sGM12mkedjaobr (12:e storleken med briljanterad krona i länk om halsen)

  2. Kon:sGM12mkedja (12:e storleken i länk om halsen)

  3. Kon:sGM12mserafb (12.e storleken i serafimerblått band om halsen)

  4. Kon:sGM12mhb (8:e storleken i högblått band om halsen. – Utdelas inte längre)

  5. Kon:sGM8serafb (8:e storleken i serafimerblått band)

  6. Kon:sGM8 (8:e storleken i högblått band (Upphörde 1981)

  7. Kon:sGM5 (5:e storleken i högblått band (Upphörde 1981 men övergångsvis utdelad)

  8. Kon:sSM (8:e storleken i högblått band)

 3. Litteris et Artibus

  1. GMleta (Högblått band)

  2. GMleta (Serafimerblått band)

 4. Prins Eugenmedaljen

  1. EugGM

 5. Prins Carl-medaljen

  1. CarlGM

9.1.10.5 Kategori E. De Kungliga riddarordnarna

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori D.

Kungl. Maj:ts orden (Kungl. Serafimerorden) är den främsta av de kungliga riddarordnarna och bärs främst. (Se kategori A.)

Ordensdekorationerna ska bäras i den ordning de här anges utom att Kungl. Vasaordens storkors har rang närmast efter Kungl. Serafimerorden:

 1. Kungl. Svärdsorden (1975 upphörde förläningar av denna orden)

  1. Kommendör med stora korset (KmstkSO)

  2. Kommendör av första klassen (K1SO)

  3. Kommendör (KSO)

  4. Riddare av första klassen (R1SO)

  5. Riddare (RSO förlänad endast till utlänningar)

  6. Kungl. Svärdstecknet (SvT)

 2. Kungl. Nordstjärneorden (Sedan 1975 förlänas orden endast medlemmar i det kungliga huset (i svart band) och till utländska medborgarer (i mellanblått band med gula sidoränder)

  1. Kommendör med stora korset (KmstkNO)

  2. Kommendör av första klassen (K1NO)

  3. Kommendör (KNO)

  4. Riddare/ledamot av första klassen (KNO/LNO)

  5. Riddare/ledamot (RNO/LNO)

 3. Kungl. Vasaorden (1975 upphörde förläningar av denna orden)

  1. Kommendör med stora korset (KmstkVO)

  2. Kommendör av första klassen (K1VO)

  3. Kommendör (KVO)

  4. Riddare/ledamot av första klassen (RVO/LVO)

  5. Kungl. Vasatecknet (Vt)

 4. Carl XIII:s orden (CXIIIO)

  1. Riddare (RCXIIIO)

9.1.10.6 Kategori F. Officiella svenska ordensmedaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori E.

Ordensmedaljer förlänade av H.M. Konungen i ordenskapitel:

 1. Serafimermedaljen, (Tilldelad före 1975)

  1. SerafM

 2. Kungl. Svärdsmedaljen, (1975 upphörde förläningar av denna medalj)

  1. SvSM

 3. Kungl. Nordstjärnemedaljen, 1986 (Utdelas endast till utländska medborgare)

  1. NOGM

 4. Kungl. Vasamedaljen, (1975 upphörde förläningar av denna medalj)

  1. VGM

  2. VSM

9.1.10.7 Kategori G. Av regeringen utdelade Kungl. medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori F.

Dessa medaljer innefattar medaljer utdelade av regeringen fr.o.m. 1975. (Kungl. Maj:t före 1975).

 1. Illis quorum merere labores, 1785/1841/1901 (Åt dem vilkas verksamhet gjort dem därav förtjänta)

  1. GMiq18mkedja (i kedja om halsen)

  2. GMiq12 (i högblått band med gula kantränder att bäras runt halsen)

  3. GMiq8

  4. GMiq5

 2. Sui memores alios fecere merendo (Åt dem som genom sina gärningar befästat sitt minne hos andra). Utdelas sedan 1832 endast till utländsk medborgare.

  1. GMsm

  2. SMsm

 3. Medaljen för berömliga gärningar, 1832/1928/1958

  1. GMbg8

  2. GMbg5

  3. SMbg8

 4. Medaljen för medborgerlig förtjänst, 1832/1968

  1. GMmf18mkedja (bärs i kedja om halsen)

  2. GMmf12 (högblått band runt halsen)

  3. GMmf8

  4. GMmf5

  5. SMmf8

 5. Medaljen för långvarig och trogen tjänst, (upphörde 1975)

  1. GMlttj

 6. Medaljen för omsorgsfull renvård

  1. GMrenv (5:e storleken)

  2. SMrenv (8:e storleken)

 7. Medaljen för mod och rådighet till sjöss under farofylld tid, 1941

  1. GMmorsj

9.1.10.8 Kategori H. Medalj som vid särskilt tillfälle förlänats av H.M. Konungen i hovprotokoll

Medaljerna som bär Konungens bild och har kunglig krona ska sedan 1978 bäras efter kategori G.

Senaste förläningen av medalj i denna kategori skedde 1948.

 1. H.M. Konungens medalj med anledning av Amerikas Förenta Staters 200-årsjubileum, 1976 (kan inräknas i denna kategori)

9.1.10.9 Kategori I. Övriga officiella medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori H.

Övriga officiella medaljer som är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, från 1975 av regeringen, och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier:

 1. Utmärkelsen för nit och redlighet i rikets tjänst, 1803/1830/1857/1947/1973/1974/1979/1981

  1. NOR

   i) Den som valt annan form än medalj för utmärkelsen NOR får på egen bekostnad bära medaljen i miniatyr (på mässjacka) eller släpspänne av medaljen på uniform.

 2. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens stora belöningsmedalj, 1827/1995

  1. KrVAGM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen

  2. KrVASM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen

 3. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belöningsmedalj, 1829/1988/1995

  1. KrVAgm

  2. KrVAsm

 4. Kungl. Ingenjörvetenskapsakademiens medalj, 1921/1974/1987/1989/1996

  1. IVAGM

 5. Kungl. Universitetets i Uppsala medalj, 1928

  1. UUGM

 6. Kungl. Musikaliska Akademiens förtjänstmedalj, 1944

  1. MusAGM

 7. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Gustaf Adolfmedalj, 1949/1985

  1. HA:sGAM

 8. Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens förtjänstmedalj, 1967/1985

  1. HA:sGM

  2. HA:sSM

 9. Utrikesdepartementets medalj för förtjänster inom utrikesförvaltningen, 1976

  1. GMutr

 10. Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningsmedalj

  1. KÖGM

  2. KÖSM

  3. KÖBM

Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten: Grupp 1/Förtjänstmedaljer

 1. Försvarsmaktens förtjänstmedalj, 1995 (gult band)

  1. FMGMmsv

  2. FMSMmsv

  3. FMGM

  4. FMSM

 2. Försvarsmaktens belöningsmedalj med svärd för internationella insatser, 1995

  1. FMintbGMmsv

  2. FMintbSMmsv

 3. Försvarsmaktens förtjänstmedalj, 2008

  1. FMGM

  2. FMSM

Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten: Grupp 2/Tjänstgöringsmedaljer

 1. Försvarsmaktens värnpliktsmedalj, 2002 (vilande från 2010-06-30)

  1. FMvplSM

 2. Försvarsmaktens reservofficersmedalj, 2003/2008

  1. FMresoffGM

  2. FMresoffSM

 3. Försvarsmaktens medalj för rikets försvar, 2015

  1. FMGSSGMm3kr

  2. FMGSSGM

  3. FMGSSSM

  4. FMGSSBM

 4. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, 1991/1994/2012

  1. FMintBM 1991/1994

   (Medalj tilldelad 1991–1994 bärs som enskild medalj eftersom frånsidan är unik.)

   (1) FMintBMSaudi (med palm i guld för insats i Saudiarabien 1991)

   (2) FMintBMSom (med korslagda spjut i brons för insats i Somalia 1992–93)

   (3) FMintBMLib (med stjärna i guld för Swedish Release Hospital insats i Liberia 1992-1993)

   (4) FMintBMJug (med lagerkrans i silver för insats i Forna Jugoslavien 1992)

   (5) FMintBMGeo (med lagerkrans i silver för insats i Georgien 1992)

   (6) FMintBMAfg (med dromedar i brons för insats i Afghanistan före 2003-08-11)

  2. FMintBMmbsp (okrans) 1991/1994/2012

   FMintBM tilldelad från 1994 fram till 2012 innehåller på frånsidan en graverad uppgift om insatsens namn och årtal. Från 2012-06-01 ersätts gravyren av bandspänne och får därmed tilläggsbenämningen ”med bandspänne”. FM medger bärande av privat anskaffade bandspännen för insatserna i Cypern, Libanon, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insatser från och med 1994.

   (1) På uniform bärs endast en medalj per insatsområde (bandspännet utvisar insatsområdet). En siffra fästs på medaljbandet för antalet gånger medaljen erhållits.

   (i) På släpspänne anläggs siffra i silver för totala antalet tilldelade medaljer.

   (2) I det fall lagerkrans tilldelats, fästs den i mitten av medaljbandet och med bandspännet för insatsen i nederkant. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med bandspänne och lagerkrans (FMintBMmbspokrans) bärs som enskild medalj och släpspänne, med företräde framför annan FMintBM.

Medaljer som är instiftade av andra svenska myndigheter:

 1. Statens försvarshistoriska museers förtjänstmedalj, 1995

  1. SFHMGM

  2. SFHMSM

 2. Polisens guldmedalj i fredens tjänst, 2000

  1. SvPolisIntGM

 3. Kriminalvårdens medalj för internationella insatser, 2006

  1. KVintSM

 4. Försvarshögskolans förtjänstmedalj,

  1. FHSGM

  2. FHSSM

  3. FHSBM

 5. Försvarets radioanstalts förtjänstmedalj för internationella insatser, 2010

  1. FRAintSM

 6. Försvarets radioanstalts förtjänstmedalj, 2010

  1. FRAGM

  2. FRASM

 7. Försvarets materielverks förtjänstmedalj, 2010

  1. FMVGM

  2. FMVSM

  3. FMVBM

9.1.11 Halvofficiella svenska utmärkelsetecken

Halvofficiella utmärkelsetecken består av Johanniterorden i Sverige och halvofficiella medaljer som av Försvarsmakten godkänts för bärande på försvarsmaktens uniformer.

Utmärkelserna bärs i den ordning de nedan anges.

9.1.11.1 Kategori J. Halvofficiell orden

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori I

Halvofficiell orden omfattar den Svenska Johanniterorden

 1. Johanniterorden

  1. RRJohO

  2. RJohO

9.1.11.2 Kategori K. Halvofficiella medaljer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori J.

Halvofficiella medaljer omfattar, med H.M. Konungens tillstånd instiftade och med hans gillande, av olika organisationer utdelade medaljer (tecken). Medaljerna har ofta kungens bild på åtsidan:

 1. Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj

  1. PatrSstGM

  2. PatrSstSM2

  3. PatrSstSM3

 2. Kungl. Sällskapet Pro Patrias belöningsmedalj

  1. ProPstGM

  2. ProPstSM

 3. Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj

  1. SvJägfbGM

  2. SvJägfbSM

 4. Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj

  1. KSSSGM

  2. KSSSSM

 5. Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj (före 1923 Svenska frivilliga sjukvårdsväsendets förtjänstmedalj)

  1. SRKGM8

  2. SRKSM8

 6. Centralförbundet för befälsutbildning förtjänstmedalj (före 1943 Sveriges landstormsföreningars Centralförbunds förtjänstmedalj)

  1. CFBGM

  2. CFBSM

 7. Kungl. Motorbåtsklubbens förtjänstmedalj

  1. KMKGM

 8. Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj (före 1943 Riksförbundet för kortdistansskjutning förtjänstmedalj)

  1. SvSpsfbJrM

  2. SvSpsfbGM

  3. SvSpsfbSM

 9. Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld och silver (före 1941 Sveriges frivilliga motorbåtskårs förtjänstmedalj)

  1. SVKGM

  2. SVKSM

 10. Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj

  1. SfbÖSGM

  2. SfbÖSSM

 11. Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj (före 1941 Svenska Röda Stjärnans förtjänstmedalj)

  1. SBSGM

  2. SBSSM

 12. Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj (före 1948 Frivilliga Automobilkårens förtjänsttecken)

  1. FAKGM

  2. FAKSM

 13. Sveriges Orkesterföreningars riksförbunds förtjänstmedalj (före 1976 förtjänsttecken)

  1. SORfbGM

  2. SORfbSM

 14. Kungl. Svenska Segelsällskapets rorsmedalj

  1. KSSSrGM

  2. KSSSrSM

 15. Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj

  1. SvKKGM

  2. SvKKSM

 16. Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj

  1. KSAKGMmv

  2. KSAKSMmv

  3. KSAKGM

  4. KSAKSM

  5. KSAKGM5mv

  6. KSAKSM5mv

  7. KSAKGM5

  8. KSAKSM5

 17. Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj (före 1972 Frivilliga Motorcykelkårens förtjänstmedalj)

  1. FMCKGM

  2. FMCKSM

 18. Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänstmedalj (före 1951 Sveriges Riksförbund för civilt luftskydd/Riksluftskyddsförbundets förtjänstmedalj)

  1. SCFGM

  2. SCFSM

 19. Kungl. Automobil Klubbens förtjänstmedalj

  1. KAKGM

 20. Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbunds förtjänstmedalj (före 1987 Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj)

  1. SMIGM

  2. SMISM

 21. Riksförbundet Sveriges Lottakårers kungliga förtjänstmedalj

  1. SLKGM

  2. SLKSM

 22. Föreningen Sveriges Flottas förtjänstmedalj

  1. FSvFIGM

  2. FSvFISM

 23. Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandets förtjänstmedalj

  1. RfSimGM

  2. RfSimSM

 24. Hemvärnets förtjänstmedalj

  1. HVGM

  2. HVSM

 25. Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj (före 1958 riksförbundet Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstmedalj)

  1. RSAOGM

 26. Andra Lingiadens minnesmedalj

  1. LingGM

 27. Sveriges Ungdomsberedskaps förtjänstmedalj

  1. SvUbGM

 28. Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj (före 1964 Svenska brandkårernas riksförbunds förtjänstmedalj)

  1. SvBrffGM8msp

  2. SvBrffGM8

  3. SvBrffGM5msp

  4. SvBrffGM5

 29. Sveriges Motorfederations kungliga medalj

  1. MotorfedGM

 30. Sveriges Riksidrottsförbunds jubileumsmedalj

  1. SvrifbJGM

 31. Svenska Fotbollsförbundets förtjänstmedalj med anledning av världsmästerskapstävlingarna i fotboll 1958

  1. VMFGM

 32. Svenska ridsportförbundets förtjänstmedalj (före 1994 Riksföreningens för ridningens främjande/Ridfrämjandets förtjänstmedalj)

  1. SvRsfGM

  2. SvRsfSM

 33. Svenska Polisens idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj

  1. SvPISGM

  2. SvPISSM

 34. Sveriges Bilkårers kungliga medalj (f.d. Sveriges Kvinnliga Bilkårers kungliga medalj)

  1. SKBRGM

  2. SKBRSM

 35. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande förtjänstmedalj

  1. NTFGM

 36. Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm förtjänstmedalj

  1. OffmfbSthGM

  2. OffmfbSthSM

 37. Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj

  1. SvPistsfbGM

  2. SvPistsfbSM

 38. Simfrämjandets förtjänstmedalj (före 1973 Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj)

  1. Svls-SimGM

  2. Svls-SimSM

 39. Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj

  1. FROGM

  2. FROSM

 40. Svenska Fäktförbundets Kungliga förtjänstmedalj

  1. SvFfbGM

  2. SvFfbSM

 41. Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken

  1. FSSSGft

  2. FSSSGft

 42. Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj

  1. FVRFGM

  2. FVRFGM

 43. Svenska Värnpliktofficersförbundets kungliga förtjänstmedalj

  1. SVOFGFM

 44. Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska flaggans dag Kungliga förtjänstmedalj

  1. SSNDGM

 45. Hemvärnsbefälets Riksförbunds kungliga medalj

  1. HBRGM

9.1.12 Svenska medaljer i medaljband som inte har H.M. Konungens bild och/eller statsemblem (krona)

9.1.12.1 Kategori L. Övriga medaljer med generellt bärandetillstånd på försvarsmaktens uniformer

Utmärkelsetecknen bärs efter kategori K.

Kategorin omfattar utmärkelsetecken för förtjänst eller minne som är instiftade av försvarsmaktens organisationsenheter (förband, centrum och skolor), hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer. Kategorin omfattar också tidigare medgivna bärandetillstånd för t.ex. officersförbund (motsv.) och militära kamratföreningar samt andra utmärkelsetecken som har godkänts av Högkvarteret.

Medalj med krans bärs alltid som enskild medalj. Silvermedalj ersätter bronsmedalj oavsett antal stjärnor på bronsmedaljen. I det fall någon tilldelas någon av Hemvärnets Kungliga medaljer från kategori K ersätter denna eventuellt erhållen medalj från hemvärnet från kategori L utom medalj med krans.

 1. Hemvärnets medalj, 1951/2006.

  1. HvSMmkrans (1951)

  2. HvSM (1951)

  3. HvBMmkrans (2006)

  4. HvBMm3stjärn (2006)

  5. HvBMm2stjärn (2006)

  6. HvBM (2006)

 2. Lista på godkända utmärkelsetecken i kategori L publiceras årligen av HKV. Se 9.2 Kategori L

  1. Medaljerna bärs med guld före silver och silver före brons samt i övrigt i ordning efter instiftandet.

 3. Minnesmedaljer i kategori L. Se 9.2 Kategori L

  1. Den som tilldelats flera minnesmedaljer i kategori L bör endast bära en sådan!

  2. Minnesmedaljer bärs efter övriga medaljer i kategori L samt i det fall fler än en medalj bärs, i ordning efter instiftandet.

Särskilda svenska utmärkelsetecken utan band som bärs ovanför utmärkelsetecken med band:

 1. Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänsttecken

  1. SLKFt

 2. Sveriges Kvinnliga Bilkårers förtjänsttecken (Sveriges bilkårers förtjänsttecken)

  1. SKBRGFtm3rub

  2. SKBRGFtm2rub

  3. SKBRGFtm1rub

  4. SKBRGFtmoem

  5. SKBRGFtmgem

  6. SKBRGFttvem

  7. SKBRGFtmrem

  8. SKBRGFt

  9. SKBRGFt2

 3. Fallskärmstjänst tecken

  1. Fallskärmstecken i guld

  2. Fallskärmstecken i silver

  3. Fallskärmstecken i svart

9.1.13 Utländska utmärkelser

De flesta utländska stater använder idag ordnar och medaljer som belöningar såväl till de egna medborgarna som till utlänningar. Utländska utmärkelser kan t ex tilldelas svensk militär personal i samband med statsbesök, tjänstgöring utomlands eller på grund av andra förtjänster.

9.1.13.1 Principer för bärande

Utländska utmärkelsetecken bärs efter svenska utmärkelser i kategori L. Nordiska utmärkelsetecken placeras i ordning: Danmark, Finland, Island och Norge samt före övriga nationers utmärkelser. Utomnordiska länders utmärkelsetecken placeras därefter i landsordning efter landets namn på franska, dock med ordnar före medaljer.

Generellt bärandetillstånd har medgivits för:

 1. Korea Service Medal

  1. KoreaSM

 2. Kungliga Nederländska förbundet för fysisk fostrans medalj, 1909

  1. NedNijGKmkr/11/12/13 osv (vit emaljering)

  2. NedNijGK

  3. NedNijSKmkr/6/7/8/9

  4. NedNijSK

  5. NedNijBKmkr/3/4 (bronskorset är polerat och uppfattas ofta som guld)

  6. NedNijBK (bronskorset är polerat och uppfattas ofta som guld)

9.1.13.2 Internationella utmärkelser

Internationella organisationer, t ex Förenta Nationerna och Internationella Röda Korset utdelar också medaljer till personer som utfört förtjänstfullt arbete åt organisationen. Internationella utmärkelser tilldelas normalt efter längre internationell tjänstgöring eller på grund av andra förtjänster.

Principer för bärande

Internationella utmärkelsetecken ska bäras efter svenska och utländska utmärkelsetecken i den ordning de erhållits.

Tänk på

Vid upprepad tilldelning av samma utmärkelsetecken anbringas motsvarande siffra över bandspänne på medaljband och släpspänne. (NATO-, FN- och EU- medaljer enligt respektive organisations bestämmelser)

Generellt bärandetillstånd har medgivits för:

 1. Förenta Nationernas förtjänstmedalj (för tapperhet (motsv.)

  1. FNFM

 2. Förenta Nationernas medalj i brons

  1. FNM (med olika medaljband för varje mission)

 3. Förenta Nationernas Koreamedalj i brons

  1. FNMKor

 4. Förenta Nationernas övervakningsstyrkas medalj i brons

  1. FNMU-NEF I

 5. NATO officiella medaljer

 6. Europeiska Unionens officiella medaljer

 7. The European Community Monitor Service Medal i silver

 8. The International Conference on Former Yugoslavia Medal

  1. ICFYM

 9. Medaljen till minne av Nobels fredspris till FN:s fredsbevarande styrkor

  1. NobelFNMSM

 10. CISM utmärkelsetecken

9.1.14 Idrotts och yrkesfärdighetstecken utan band

9.1.14.1 Utmärkelsetecken utan band

Utmärkelsetecken bärs med: medalj före märke, guld före silver och silver före brons. Som mest får 5 utmärkelsetecken utan band bärs i en rad ovanför vänster bröstficka.

Endast den högsta, innehavda valören inom varje tecken bärs (t.ex. skyttemedalj bärs inte samtidigt som skyttemärke). Övriga idrottsmärken från RF-anslutet idrottsförbund (motsv.) får inte bäras på försvarsmaktens uniformer.

Utmärkelsetecknen anges i tabellen i den ordning de bärs.

Yrkesfärdighetstecklen för fallskärmstjänst i guld, silver respektive brons bärs mitt över vänster bröstficka. I det fall släpspännen bärs ska fallskärmstecken bäras mitt över släpspännen.

Klicka på bilden om du vill öppna den i ett separat fönster!
			Bärande av yrkesfärdighetstecken för
fallskärmstjänst 

Bild 9.1:12 Bärande av yrkesfärdighetstecken för fallskärmstjänst

Tänk på

Nedanstående svenska utmärkelsetecken utan band får inte bäras samtidigt som utmärkelsetecken i band bärs.

F-benämning

F-beteckning

Anmärkning

ARMÉNS SKYTTEM M/07

M7679-201000

GULD MED EMALJ

ARMÉNS SKYTTEM M/07

M7679-101000

GULD

ARMENS KSPSKYM M/18

M7679-106000

GULD

MARINENS SKMEDALJ

M7679-151000

GULD

TELEGRAFISTMEDALJ

M7679-121000

GULD

ARTSKJUTMEDALJ

M7679-108000

SILVER (FÖRSILVRAD BRONS)

ARMÉNS SKYTTEM M/07

M7679-102000

SILVER

ARMENS KSPSKYM M/18

M7679-105000

M7679-107000

SILVER

SILVER (FÖRSILVRAD BRONS)

MARINENS SKMEDALJ

M7679-152000

SILVER

KUSTART MEDALJ F SKICKLIGHET I SKJUTNING M KANON

M7679-155000

 

MARINENS MEDALJ FÖR YRKESSKICKLIGHET

   

MEDALJ SIGN FLOTTAN

M7679-171010

SILVER

MEDALJ HFNLYSSN FL

M7679-172010

SILVER

MEDALJ RASIGN FL KA

M7679-173010

SILVER

MEDALJ SIGN KA

M7679-174010

SILVER

MEDALJ AVSTMÄT KA

M7679-175010

SILVER

MARINENS SKMEDALJ

M7679-153000

BRONS

AUTOMATVAPENMÄRKE

M7679-163010

GULD

TELEGRAFISTMÄRKE

M7679-131000

GULD

ARTSKYTTEMÄRKE M/44

M7679-111000

GULD (FÖRGYLLT SILVER)

AUTOMATVAPENMÄRKE

M7679-162010

SILVER

MIL SKMÄRKE M/14

M7679-103000

SILVER

ARTSKYTTEMÄRKE M/44

M7679-112000

M7679-113000

SILVER

SILVER (FÖRSILVRAD BRONS)

TELEGRAFISTMÄRKE

M7679-132000

SILVER

TELEGRAFISTMÄRKE

M7679-133000

SILVER

MIL SKMÄRKE M/14

M7679-104000

BRONS

AUTOMATVAPENMÄRKE

M7679-161010

BRONS

ARTSKYTTEMÄRKE M/44

M7679-114000

BRONS

TELEGRAFISTMÄRKE

M7679-134000

BRONS

Märke för soldatprov

 

På namnbricka

På nedre delen av vänster bröstfickas löpare på fältjacka 90 (P).

Fältidrottsmärket

 

På namnbricka

På nedre delen av vänster bröstfickas löpare på fältjacka 90 (P).

Märke för atletofficer

 

På namnbricka

På nedre delen av vänster bröstfickas löpare på fältjacka 90 (P).

Märke för kontrakt i hemvärnet

 

På namnbricka

På nedre delen av vänster bröstfickas löpare på fältjacka 90 (P).

9.1.14.2 Hemvärnets veteran- och årstecken

Endast ett årsmärke eller veterantecken får bäras (på vänster bröstficka).

Tabell 9.1:4 Hemvärnets årstecken

Benämning

Hemvärnets veterantecken

Hemvärnets tjänsteårstecken m/43, 3 år (br)

Hemvärnets tjänsteårstecken m/43, 5 år (br)

m/50 10 år (g)

m/55 15 år (g) finns även för 20 och 25 år

m/75 30 år (g) finns även för 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 och 75år


Om du vill lämna synpunkter på denna information, klicka på länken nedan och skriv in dina synpunkter!

Maila era synpunkter och problem för denna artikel